İthal Yayınlara Gümrük İşlemleri Sonrası 30 Gün İçinde Bandrol Yapıştırılması Zorunlu Olacak

0
850

Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren il denetim komisyonları, bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak resen veya ihbar üzerine denetim yapacak. Bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal, Suç Eşyası Yönetmeliği çerçevesinde imha edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben 30 gün içinde bandrol yapıştırılması zorunlu olacak.

Korsan yayınlarla mücadelede bandrol uygulamasını ve il denetim komisyonlarının faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben 30 gün içerisinde bandrol yapıştırılacak. Bandroller Bakanlık tarafından bastırılacak.

Bandrol başvurusunda çoğaltım adedinden eksik veya fazla sayıda bandrol talebinde bulunulamayacak. Bandrol başvurusunda bulunabilmek için hak sahibi olunduğuna ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içeren bandrol talep formu ve taahhütnamesi ve bazı belgelerin ibraz edilmesi gerekecek.

Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler kullanılmaksızın oluşturulan, bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden ve hareketli görüntüler içeren eserler, süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol işlemlerine tabi tutulacak.

Yayma hakkının devralınması suretiyle yurt dışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar ile baskı adedi 100’den fazla olmamak koşuluyla kullanıcı talebine özel çoğaltılan nüshalar için toplu olarak bandrol alınabilecek.

Toplu olarak bandrol alanların, bunları hangi yayınlarda kullandıklarını Bakanlığa bildirmeleri gerekecek. Bu bildirimi yapmayanların yeni bandrol başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi içeren bilgisayar oyunları, sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tabi olacak.

İl Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı

Yönetmelikle, bandrol denetimi yapmak üzere valilikler bünyesinde faaliyet gösteren il denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler de gerçekleştirildi.

Denetimlerde, suça ve suç eşyasına ilişkin koruma tedbirlerine gerek duyulması halinde, kolluk görevlileri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri kapsamındaki yetkilerini kullanılacak.

Denetim komisyonları, bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak resen veya ihbar üzerine denetim yapacak. Denetim komisyonu üyelerinin öncelikli görevlerini komisyonun iş ve işlemleri oluşturacak. İhtiyaç halinde valilerce aynı esaslar çerçevesinde denetim komisyonuna bağlı alt komisyonlar oluşturulabilecek.

Komisyonun üye sayısı ve üyeleri valilerce belirlenecek. Vali tarafından, denetim komisyonunun yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere, komisyon başkanı olarak il emniyet müdürlüğünden, başkan yardımcısı olarak da il kültür ve turizm müdürlüğünden seçilecek bir temsilci görevlendirilecek.

Komisyonların sekretarya işlemleri il emniyet müdürlüklerince yürütülecek. Komisyon başkanı, komisyonun toplantılarını yöneterek yıllık denetim ve çalışma programını hazırlayacak ve denetim yapacak kişileri görevlendirecek. Aylık denetim ve yıllık genel faaliyet raporları düzenlenerek valilik ve Bakanlığa sunulacak.

Bandrol yapıştırılması zorunlu nüsha ve yayınların çoğaltımını yapan yerler, kendilerine teslim edilen bandrolleri, bandrol talep formu ve taahhütnameye konu esere, belirtilen seri aralığına uygun şekilde yapıştırmak ve bandrol talep formu ile taahhütnamesinin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlü olacak.

Bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal, Suç Eşyası Yönetmeliği çerçevesinde imha edilecek.

Faili tespit edilemeyen bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal ise numune alınmasına ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, Suç Eşyası Yönetmeliği’nde öngörülen kriterler aranmaksızın imha edilecek.